Účtovníctvo

 

Poskytujeme komplexné účtovnícke služby najmä pre živnostníkov a menšie právnické osoby.

 

Okrem ušetreného času usporíte:

- mzdové náklady na účtovníka

- náklady na spotrebovaný kancelársky materiál, náklady na odbornú literatúru a náklady na účasť na odborných kurzoch a seminároch

- náklady na PC a ekonomický software

 

Podvojné i jednoduché účtovníctvo vedieme klientom v zmysle Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov pomocou výpočtovej techniky na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:

 • Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • Spracovanie mesačných, mimoriadnych a ročných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu právnických, príp. fyzických osô

 

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy klientom v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňujú:

 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní ako aj do sociálnej poisťovne
 • spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb
 • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

 

Evidencia majetku

 • Hmotný dlhodobý majetok
 • Nehmotný dlhodobý majetok
 • Drobný hmotný dlhodobý majetok
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Zostavenie odpisových plánov


Skladová evidencia

 • Evidencia skladových zásob materiálu
 • Evidencia skladových zásob tovaru
 • Inventarizácie


Evidencia jázd a cestovné príkazy

 • Pre kvalitné a správne spracovanie evidencie jázd vozidla zákazníka je nevyhnutnou podmienkou poskytovanie priebežných údajov o jazdách vozidla na základe prevádzkového zošitu. Zabezpečíme mesačné spracovanie knihy jázd, kontrolu a overenie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov a ich zúčtovanie do príslušného účtovného obdobia.
 
 

Poradenstvo

Okrem vedenia účtovnej evidencie počas roka a vykonania účtovnej závierky poskytujeme naším klientom poradenstvo v oblasti:

 • daňových aspektov účtovníctva
 • pracovno-právnych vzťahov
 • financovania

 

Ponúkame služby poradenstva pre podnikateľov a aj širokú verejnosť - oblasti financií, daní, nehnuteľností, účtovníctva, podnikania...

 

Vyhľadávanie

© 2023 Všetky práva vyhradené. Aktualizácia 17. júla 2023.

Vytvorené službou Webnode